Асаларичилик бизнес режаси

________________тумани.

 

Умумийбулим.

 

Фуқаро ____________________________________да _______________ туманида туғилган. Ҳозирги кунда _________________касб-ҳунар коллежида 3-курс битирувчи толиби.

Паспорт маълумоти:

Паспорт ______________________ИИБтомонидан________ йил ______________да берилган.

Маълумоти __________________________________.

Фаолият олиб бориладиган манзил:__________________________

Лойиханинг асосий холати.

 

______________________________хозирги кунда мамлакатимизда халк моддий турмуш даражасини яхшилашда узининг муносиб ҳиссасини қўшиш ниятида,  асалари боқиш ва ахолини асал махсулотлари билан таъминлашни мақсад қилган.

Шу билан бирга ишчи-ходимларга иш шароитини яратишга хамда ишчиларнинг оилавий шароитини яхшилашга вазият яратилади.

Ушбу лойихани амалга ошириш мақсадида ______________________________томонидан 10 000 000 (ун миллион) сўм қарз сўралмокда, маблағлар куйидагича тақсимланади:

 

1- жадвал (минг сум хисобида).

Т/б

Харажатларнинг

Номланиши

Корхона

ҳисобидан

Қарз

ҳисобидан

Ж А М И
1 Махсулот   олиш учун 5800,0 5800,0
2 Транспорт хизмати 2500,0 2500,0
3 Уруглик 1700,0 1700,0
Ж  А  М  И : 10 000,0 10 000,0

1-жадвалдан келиб чиққан ҳолдаасал махсулотларини етиштириш  мақсадида 10 000 000 (ўн  миллион) сўм харажат қилинади ва лойиха амалга оширилади.

 

Бозор холатининг тахлили

 

Инсон мавжуд экан, унинг хар кунини эхтиёж молларини қондириш, ва озиқ- овқат махсулотларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шулардан асосийси озиқ – овқат махсулотларидир, мадомики шундай экан, 

______________________________банкдан қарз олиб, олган қарзига асаларичилик учун зарур воситаларни сотиб олиб, вилоятимиз хамда туман ахолисига сифатли махсулотларга бўлган талабини қондиришга ўз ҳиссасини қўшади. Хозирги кунги бозор шароитида бу турдаги махсулотларни сотиб олиш ва уларни етказиш айни муддаодир.

 

Ташкилий режа

 

Лойиханинг асосий кўрсаткичларидан бири, режалаштирилаётган тадбиркорлик фаолиятида ишчи кучини мужассамлаштиришдир. Фаолиятдада 3 та ишчи ўрни яратилади.

2-жадвал.

Т/б

Штатлар

Жадвали

Ишчилар

Сони

Иш

Хаки

 Ойлик

иш хаки

Йиллик

иш хаки

1

Бошлик

1 250 000 250 000 3 000 000
2 Ишчи 2 150 000 300 000 3 600 000
Ж а м и : 3 400 000 550 000 6 600 000
Соликлар 120 000 165 000 1 980 000
Х а м м а с и : 520 000 715 000 8 580 000

 

2-жадвалдан келиб чиккан холда, фаолиятнинг иш хаки бир йилга 8 580 000 (саккиз миллион беш юз саксон минг) сўмни ташкил қилади.

Йиллик маош 1 йилга мўлжалланган бўлиб кейинги йилларда ўртача маош даромадга қараб оширилиб борилиши мумкин.

 

                                          Молиявий режа

 

Тадбиркордаасосий воситаларни сақлаш ҳамда қайта тайёрлаш мақсадида керакли омборхона ҳамда ишчи кучлари мавжуд.

 

Тадбиркорнинг бир маротиба  асалари махсулотларини етказиб беришдан оладиган даромади.

 

3-жадвал. (минг сўмда)

Т/б

Харажат

Турлари

Ўлчов

бирлиги

Сотув нархи Ишлаб чиқариш Даромад

минг сўм

1 Уруглик кг 35,0 800 кг 28 000,0
Жами: Х 35,0 Х 28 000,0

 

3-жадвалдан келиб чиққан холда тадбиркор бир йилда кўрадиган даромади  28 000 000 (йигирма саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

 

Асалари  махсулотларини сотишда

 қилинадиган харажатлар.

 

4-жадвал (минг сумда).

Т/б

Харажат  турлари Қилинадиган харажатлар суммаси
1 Шакар 2 500,0
2 Асалари учун дори -дармон 5 000,0
Ж а м и : 7 500,0

 

4-жадвалдан келиб чиққан ҳолда фермер хўжалиги бир йил мобайнида лойихани амалга ошириш мақсадида қиладиган харажатлари 16 080 000 (ун олти миллион саксон минг)  сўмни ташкил этади.

 

 

Карз ва карз фоизларини кайтариш.

 

5-жадвал (минг сумда).

Т/б

Карзни кайтариш

турлари

1 – йил 2 йил 3 йил
1

Асосий  карз

2200,0 3500,0 4300,0
2 Карз  фоизи                     –  6% 600,0 600,0 600,0
Ж а м и : 2 800,0 4 100,0 4 900,0

 

Корхона асалари махсулотларини сотиб олиш ҳамда вилоятимиз халкига сифатли етказиб бериш мақсадида 10 000 000 (ун миллион) сўм қарз олиб 3 йилдан сўнг 10 000 000 (ун миллион) сўм қарзни ва 1 800 000 (бир миллион саккиз юз минг) сўм қарз фоизини қайтариб 3 йилни 11 920 000 (ун бир миллион туккиз юз йигирма минг) сўм соф фойда билан якунлайди.

 

Тадбиркор қарз олиб уни мақсадли ишлатиш ва қайтариш қобилиятига эга.

 

Асаларичилик гуруҳига марҳамат!