Азотли ўғитлардан фойдаланиш

Картинки по запросу азотли ўғитлар

Азотли ўғитлардан фойдаланиш режаси 3-жадвалда келтирилган шакл (форма) бўйича тузилади. 1-6 бандлар экинларни жойлаштириш режа ма`лумотлари ва экин майдонларининг тузилиши, шунингдек тўпроқ харитаси асосида тузилади. Азот ме`ёри қуйидагича аниқланади:

(V—v)5•100

А=————– ёки А=(V-v) •12,5

40

Шакли (формаси) билан баланслаб-ҳисоблаш усули бўйича азотнинг ме`ёри аниқланади.
Бунда: А-азотнинг биологик ме`ёри, га/кг,
В-пахтанинг хосилдорлиги га/тс
в-тупроқ унумдорлиги ҳисобига ва илгари солинган ўғитлар та`сирида олинган пахта хосили (гектаридан 30, 30-40 тсентнер ва 40 тсентнердан ортиқ бўлганда мувофиқ равишда гектарига (10; 12,5; 15 тсентнер).
5-1 тсентнер пахта хосили олиш учун азот сарфи, кг.
40-Ғўзанинг азотли ўғитдан фойдаланиш коеффитсиенти, %
100-константа.

Пахтанинг хосилдорлиги гектарига 30 тсентнер бўлганда азотнинг биологик меъёри гектарига 250 килограммни А=(30-10) •12,5=250 ни ташкил қилади.

(V-v)5•100              35-125•5•100                  40 -15•5•100

Мисол: А=—– ————- =- —————-=234=———————-=312,5 кг

40                                  40                                40

Азотнинг дифферентсиалланган ме`ёрини 4-жадвалда келтирилган тузатиш коеффитсиентлари ёрдамида аниқланади.
3-жадвал.

Бри

гада №

Контур

Экин

майдони

гектар

тупроқ

тури

Агрофон (қ/х екинлари екилган) ҳосилдор-лик тс/га Азотнинг йиллик нормаси га/гг  

 

Азот солиш муддати

гектарига-килограмм

 

 

экиндан

олдин

3-4 чинбаргда шоналашда гуллашда
1. 1-10 100 типик тупроқ эскидан ҳайдалиб келинган ерлар 30 250 50 50 75 75
11-20 20 ҳайдал-ган беда-поя 35 190 50 50 90
2. 1-11 110 ўт-лоқли туп-роқ бедапоя ҳайдал-ганидан кейинги 4-чи йил 35 260 50 50 80 80
12-14 30 Эскидан ҳайдалиб келинган ерлар 38 280 50 50 90 90
3. 1-10 20 типик туп-роқ бедапоя ҳайдал-ганидан кейинги 2-йил 30 200 25 50 75 50
11-14 100 ҳайдал-ган беда-поя 40 225 50 50 75 50