Чорвачиликни ривожлантириш бизнес режаси

« ТАСДИКЛАЙМАН »

«__________   »

 хусусий корхонаси  рахбари

______________ __________     

«____» ___________ 20___ йил

_____________________ ШАХРИ     «__________  »ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ  ТОМОНИДАН  ЧОРВАЧИЛИКНИ  РИВОЖЛАНТИРИШ 

 

 

 

Б И З Н Е С  Р Е Ж А С И

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ш. –  20___ й.

 

 

                                  М А З М У Н И

 

 

  1. Корхона хакида кискача маълумот.

 

2.Сармоянинг ишлатилиши.

 

3.Бозор тахлили.

 

  1. Махсулот Харажатлари

 

5.Хизмат курсатишда жами харажатлар жадвали

 

  1. Махсулот хизмат ва сотиш бозори

 

7.Молиявий режа ,кредит ишлатилиши ,кутилаётган самарадорлик ,ва йиллар буйича кредит кайтарилиши

 

  1. Мазкур кредит буйича молиявий режа ва туловлари

 

9.Кредит ва фоизларини кайтариш режаси

 

10.Хулоса

КОРХОНА    ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ

 

Мазкур «__________  » хусусий корхонаси _________________шахар    Хокимлиги Тадбиркорлик суъбектларини Давлат руйхатига олиш инспекцияси томонидан  20__ йил ______даги      № _____- сонли реестри Билан Давлат руйхатига олинган  .

 

Корхона   рахбари: ___________

 

Корхона  юридик манзилгохи: _____________________шахар __________кучаси  .

Фаолият олиб бориладиган манзил Бойсун тумани __________

 

Банк реквизитлари:

Халк    банк  _____________________ булими

х/р ________________

МФО:  __________

ИНН: _________

Корхона шу кунгача чорва молларини етиштириш ва бурдокига сотиш билан шугулланиб келган эндиликда корхона уз фаолиятини кенгайтириш яъни чорва молларини боки шоркали ахолининг гушт махсулотларига булган талабларини нисбатан кондиришга каратилган, чорва моллари яъни майда шохли ва ката шохли  молларни бокиш гушт махсулотлари ишлаб чикариш , чорва молларинининг сонини купайтириш асосида фаолият олиб боради.  Кредит маблагидан самарали фойдаланиш оркали чорвачиликни ривожлантиришни уз олдига максад килиб куйган натижада ахолининг гушт махсулотларига булган талаби нисбатан кондирилади.

Мазкур фаолиятни амалга ошириш учун яъни чорва моллари   хамда омухта ем сотиб олиш учун   Халк  банк _____________________  булими хисобидан 20 000 000 ( йигирма миллион ) сум микдорида  3 йил муддатга 14 % устамаси билан  кредит маблаги зарур хисобланади

 

                   САРМОЯНИНГ   ХАРАЖАТ ЙУНАЛИШИ

                                                                                                        Жадвал  1

Т\р         Сотиб олинадиган мулк ва хом ашёлар Улчов бирлиги Сони Нархи 

( Сум )

Жами суммаси

(минг сум)

1. Чорва моллари (она куй ) бош 20 200 000 4000,0
2 Чорва моллари (кучкор ) бош 75 152000 11400,0
3 Ката шохли мол бош 5 480 000 2400,0
4. Омухта ем камбикорма тн 5 280000 1400,0
5. Шелуха тн 5 160000 800,0
 Жами :   20 000,0

 

БОЗОР ТАХЛИЛИ

 

Вилоят худудида 2000,0 минг атрофида  шахар худудида 240,0 минг 1760,0 кишлок худуда яшайди.Чорвачилик фаолиятини олиб  бориладиган манзил Бойсун тумани __________ __________ худуди.

Корхона  шу кунгача уз фаолиятини йулга куйгани холда уз ихтиёрида булган __________ __________  уз фаолиятини янада кенгайтириш  чорва молларини етиштириш оркали ахолининг гушт махсулотларига булган талабини нисбатан кондиришни уз олдига максад килиб куйган ,холда она куйлардан куй сонини купайтириш корхонада  кушимча  иш уринлари яратиш , ва шу оркали гушт махсулотларини кайта ишлаш технологияларини корхона  худудида ташкил килиш  стратегиясини уз олдига максад килиб куйган.

 

 

ИШЛАБ ЧИКАРИШ РЕЖАСИ    

 

Колрхона чорва молларни куйидаги тартибда бокиш ва сотиш  сотиш режалаштирилган .Кредит маблагига олинган моллар 95 бош майда шохли молларни ташкил килиб шундан 20 таси она куй булиб улардан чорва молларини купайтириш максадида бокилади колган 75 дона кучкор молларидан бурдокига бокиш ва семиртириб сотиш режалаштирилган.  Хар бир майда шохли молларни семиртириш учун кетадиган харажатларни хисоблаймиз Бир бош  майда шохли мол 0,2 кг семириш учун 10 озика бирлиги зарур хисобланади .Маълумки 1 кг емда 0,86 озика бирлиги ,1 кг комбикормада 0,84 озика бирлиги ,1 кг шелухада 0,3 озика бирлиги мавжуд молларни эса бир кунда 0,2 кг семиртириш режалаштирилган булиб бунда куйидагича озика бирлиги сарф булади.

 

 

 

Жадвал 2

Курсатгич Улчов бирлиги Озука бирлиги Озука бирлиги
Беда 5 кг 0,86 4,3
Комбикорм 4 кг 0,84 3,36
Шелуха 6,6 кг 0,3 1,98
Жами: 9,64

 

Демак бир бош майда шохли молнинг 0,2 кг семириши учун 9,64 озика бирлиги зарур.Демак 1 бош майда шохли  мол 1 кунда  0,2 кг семириши режалаштирилган  ишлаб чикариш режамизга асосан  махсулот айланиши хар туксон кунда бундан келиб чикиб   0,2 кг х  кун = 27 кг

Бурдокига бокиш учун сотиб олинган  хар майда шохли  моллар 25 кг дан тирик вазнга эга эди режамизга асосан бокилгандан кейин хар бир чорва моллари  43 кг тирик вазнга эга булади. Бу чорва  моллар суйилгандан сунг хар бир чорва моли  уртача 35 кг дан  гушт махсулотини ташкил килади,

Бундан келиб чики  75 х 35 = 2625 кг  гушт махсулоти

 

             (махсулот и/ч ва сотиш хар  3  ойда)                                                         

Т\р Махсулот номи Улчов бирлиги Бир бирлик махсулот бахоси (сум) Махсулот

Етиштири-лиши

    (  кг)

Сотишдан тушган тушум

(сум)

1. Гушт      Кг    7000    2625   18 375 000

 

Корхона томонидан орвачиликни ривожлантиришда чорва молларидан юкори самарадорликга эришиш сотиб олинган она куйлардан хар йили камида 80 % тул олиш яъни бу дегани 20 бош кузи 3 йилда 48 бош кузи олиш режалаштирилган .

Корхона  уз фаолиятини  амалга  ошириш давомида  ташки мухит  таъсирида носоглом вазиятлар келиш эхтимолини  бартараф этиш  учун белгиланган  тартибда  ветеринария хизмати, санитария  эпидимология  инспекциясини ва сугурта ташкилоти билан узаро алокада  муносабат мажбуриятларини тузади.

 

 

(жадвал) – 6

(2009 йил махсулот  хизмат ва ялпи даромад )

Махсулот номи 2009 йил махсулот етиштириш хизмат курсатиш Махсулот сотилиши хизмат курсатиш
Улчов бирл. I-чорак II-чорак III-чорак IY-чорак Микдо-

ри (тн)

Нархи

(Сум)

Суммаси

(минг.сум )

Гушт махсулоти Тн 0 2,6 2,6 2,6 7,8 7000 54 600,0
Жами:               54 600,0

 

(жадвал) – 7

(2010 йил махсулот  хизмат ва ялпи даромад )

Махсулот номи 20 йил махсулот етиштириш хизмат курсатиш Махсулот сотилиши хизмат курсатиш
Улчов бирл. I-чорак II-чорак III-чорак IY-чорак Микдори (тн) Нархи

(Сум)

Суммаси

(минг.сум )

Гушт махсулоти Тн 2,6 2,6 2,6 2,6 10,4 7000 72800,0
Жами:               72800,0

 

(жадвал) – 8

(2011 йил махсулот  хизмат ва ялпи даромад )

Махсулот номи 2010 йил махсулот етиштириш хизмат курсатиш Махсулот сотилиши хизмат курсатиш
Улчов бирл. I-чорак II-чорак III-чорак IY-чорак Микдо-

ри (тн)

Нархи

(Сум)

Суммаси

(минг.сум )

Гушт махсулоти Тн 3,0 3,0 3,0 3,0 12 7500 90 000,0
Жами:               90 000,0

 

жадвал) – 9

(2012 йил махсулот  хизмат ва ялпи даромад )

Махсулот номи 2011 йил махсулот етиштириш хизмат курсатиш Махсулот сотилиши хизмат курсатиш
Улчов бирл. I-чорак II-чорак III-чорак IY-чорак Микдо-

ри (тн)

Нархи

(Сум)

Суммаси

(минг.сум )

Гушт махсулоти Тн 3,0 0 0 0 3,0 7500 22 500,0
Жами:               22 500,0

 

МОЛИЯВИЙ   РЕЖА

Корхонанинг 3 йил давомида чорвачиликни ривожлантириш  гушт махсулотлари  етиштириш , ишлаб чикариш ва  харажатлар курсатгичлари ,(жадвалларда акс эттирилган  )   Корхонанинг   2008-2009-2010-2011-2012   йиллар давомида гушт  махсулотларини ишлаб чикариш ва сотишдан тушган тушум акс эттирилган.

       ИШЛАБ  ЧИКАРИШ  ХИЗМАТ КУРСАТИШ  ХАРАЖАТЛАР  ЖАДВАЛИ

(жадвал) – 9

Т/р Харажатлар тури 2009 йил Харажат

( минг сум)

2010 йил Харажат  (минг

Сум )

2011 йил Харажат (минг

сум )

2012 йил Харажат 9 ой (минг сум )
1 2 3 4 5 5
1 Ишчилар киши  (чорва ) 6 6 6 6
2

 

Иш хаки фонди (чорва) 720,0 2880,0 2880,0 720,0

Жами иш хаки фонди

720,0 2880,0 2880,0 720,0
3 Иш хаки фондидан пенсия жамгармасига ажратма

24 %

172,8 691,2 691,2 172,8
4 Ишлаб чикариш харажатлари (омухта ем ) 9263,7 12351,6 12351,6 3087,9
Чорва  моллари таннархи 34200,0 45600,0 45600,0 11400,0
  Жами харажатлар 44356,5 61522,8 61522,8 15380,7

 

 

                    ЙИЛЛАР БУЙИЧА МОЛИЯВИЙ РЕЖА

                                  ВА   ТУЛОВЛАР                             

                                                                                                  (жадвал)- 10

  2009 йил

 

2010 йил

 

2011 йил

 

2012 йил

 

1. Махсулот етиштириш ва сотиш 54600,0 72800,0 90 000,0 22500,0
2. Ишлаб чикаришга сарфланган умумий

Харажат

44356,5 61522,8 61522,8 15380,7
3. Солик тулагангача

Умумий даромад

10243,5 11277,2 11277,2 7119,3
4. Ягона солик    8 % 819,4 902,2 902,2 569,5
5. Кредит фоизи  14 % 2333,0 2799,6 1924,8 58,3
6. Асосий кредит кайтарилиши 0 0 16666,6 3334,0
  Соф фойда 9091,1 7575,4 8450,1 11607,6

                 

 

 

  1. X.  КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

                                                                                               Жадвал  11 (минг .сум )

Ойлар 2009 йил 2010 йил
Кредит

микдори

Тулов Кредит

Микдори

Тулов
крелит Фоиз Кредит Фоиз
1 Январ 0 0 0 0 0 233,3
2 Феврал 0 0 0 0 0 233,3
3 Март 20 000,0 0 233,3 0 0 233,3
4 Апрел 0 0 233,3 0 0 233,3
5 Май 0 0 233,3 0 0 233,3
6 Июн 0 0 233,3 0 0 233,3
7 Июл 0 0 233,3 0 0 233,3
8 Август 0 0 233,3 0 0 233,3
9 Сентябр 0 0 233,3 0 0 233,3
10 Октябр 0 0 233,3 0 0 233,3
11 Ноябр 0 0 233,3 0 0 233,3
12 Декабр 0 0 233,3 0 0 233,3
Жами:     2333,0     2799,6

 

 

  1. X. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

                                                                                               Жадвал  11 (минг .сум )

Ойлар 2011 йил 2012 йил
Кредит

микдори

Тулов Кредит

Микдори

Тулов
Крелит Фоиз Кредит Фоиз
1 Январ 0 0 233,3 3334,0 1666,6 38,9
2 Феврал 0 0 233,3 1667,4 1667,4 19,4
3 Март 0 1666,6 233,3 0 0 0
4 Апрел 18333,4 1666,6 213,9 0 0 0
5 Май 16666,8 1666,6 194,4 0 0 0
6 Июн 15000,2 1666,6 175,0 0 0 0
7 Июл 13333,6 1666,6 155,5 0 0 0
8 Август 11667,0 1666,6 136,1 0 0 0
9 Сентябр 10000,4 1666,6 116,7 0 0 0
10 Октябр 8333,8 1666,6 97,2 0 0 0

 

11 Ноябр 6667,2 1666,6 77,8 0 0 0
12 Декабр 5000,6 1666,6 58,3 0 0 0
Жами:      16666,0 1924,8       3334,0          58,3

 

Х У Л О С А

Банкнинг хамкорликдаги фаолияти, кредит маблаги бериш кафолати натижасида, ушбу маблагнинг уз вактида берилиши , унинг уз вактида ва максадли фойдаланиши, Корхона томонидан гушт махсулотлари   ишлаб чикариш хизмат курсатиш , ишчи кучи етарли булгани холда фермер хужалиги   олинган кредит маблагининг устамаси билан уз вактида кайтариш имкониятига эгадир. Ушбу маблагдан фойдаланиш натижасида ахолининг гушт махсулотларига булган талабини  нисбатан , кондирилади.Бу эса Республикамизда , жумладан Сурхондаре вилоятида ишлаб чикаришни ривожлантиришда салмокли хисса кушганимиз булади.

Лойихани ишлаб чикди.

«__________  »                             

 хусусий корхонаси

 рахбари:                                                                             __________