Оиланинг тез ривожланишини таъминловчи озиқлар

Арилар уяларига даладан келтирилган шарбат хамда гулчанг оилада куртчаларнинг ривожланиши учун омил (замин) хисобланади. Аммо ари оилаларини асосий шарбат туплашга тайёрлаш даврида шарбат ажратувчи гуллар булмаса, купинча хар 3-5 кунда бир маротаба 1 кг шакарга 1 л сув аралаштириб тайёрланган шакар шарбати билан озиклантириб турилади. Маълум вактдан кейин ариларнинг
учиш кобилияти тезлашади хамда куртчаларни етиштириш жадаллашади. Шунинг учун бундай пайтда оилада етарли (8-10 кг) озик булиши керак.Тайёрланган шакар шарбати целлофан халтачаларга
куйилади, халтачанинг опи дазмол билан ёпиштирилади ва 3-5 жойига игна санчиб кўйилади. Арилар зарур пайтда шарбат билан озикланиб, етишмаган озик миқдорини тўлдиради. Шaкap шарбатига ариларнинг танасига енгил суриладиган, таркибида оксил хамда витаминлар бор булган нон хамиртуруши
ёки пиво хамиртурушини кушиб берилса хам БУлади.
Янги тайёрланган нон хамиртурушидан 250 грамми олиниб,0,5-1 л шакар шарбатида яхшилаб аралаштирилади, кейин уни идишдаги кайнатилаётган шакар шарбатига кушиб юборилади ва кайнатиш натижасида ачитки замбуруrлари улган 5% ли шакар хамиртурушли озик тайёр булади. Қyритилган
нон хамиртурушидан хулига нисбатан 4 маротаба кам, яъни 60-65 грамм олиниб, ним ширин сувда зритилиб, бир сутка давомида илик жойда ушлаб турилса, хамиртуруш замбуруrлари (бактериялар) тез ривожланиб купаяди. Тайёр булган хамиртурушли суюклик шакар шарбатига кушиб кайнатилади ва совиганидан кейин ариларга берилади.
Табиатда гулчанг берадиган усимликлар кам булиб, ари оиласи ичидаги мумкатак рамкаларда хам жамrарилган гулчанглар тугаб колган булса, ариларни куйидаги оксил аралашмаси билан бокиш мумкин. Уч кисм ёrи олинган соя донининг уни, бир кисм ёrи олинган сут ва бир кисм пиво ёки нон хамиртурушидан тайёрланган озик (Гайдак аралашмаси). Агарда куртчаларни 100% десак, шундан 65%ини
арилар оксил аралашмаси билан бокади. Бундай хамирсимон оксилли аралашма куйидаги нисбатда тайёрланади: асал – 22%, канд упаси – 64%, пиво ёки нон хамиртуруши – 5%, гулчанг – 5%, сув – 4% ва сирка кислотаси – 0,04%. Бу озик зрта бахорда, об-хаво ёмон пайтларда арилар усимлик гулларидан
гулчанг келтирмаётган пайтда берилса максадга мувофик бўлади.