«Қора асал – пад ва шудринг суви

Картинки по запросу asalarichilik

Усимликлар ажратган шарбатдан ташқари арилар уяларига шира капалаги ажратган ширасимон ахлат суюклигини усимлик баргларидан тўплаб олиб келадилар. Чунки шира капалаги усимлик баргини истеъмол килганда унинг таркибидаги суюклиги билан озукланадилар ва уз таналарида сурилмаган мураккаб шакар суюклигини танасидан ахлат сифатида чикариб ташлайдилар.
Шира капалаги липа, эман (дуб), заранг, терак, олча, ёНFОК, смородина, урик, тол кайраюч усимликларига киради ва уша ерда яшаб, дарахт пўстлоғи орасида, куртаги орасида, тухумлари кишлаб чикади ва эрта бахорда яна ривожланади.
Кора асал бошка асалларга нисбатан таркибий тузилиши бошкачарок булиб, унда минерал тузлар, калий ва декстирин моддаси куп булади. Азот моддалари тузлар, декстиринлар куп булгани учун хам кишлаш вактида уларнинг орка ичакларида танага сурилмаган минерал моддалар купайиб кетиши натижасида арилар безовталанадилар, ичи кетади ва халок булишлари мумкин. Ташки куринишидан кора асални бошка асаллардан ажратиш кийин, унинг ранги рангли ва кора булиши мумкин, шунинг учун кишга колдириладиган озукалари таркибини кимёвий анализ килиш керак. Кора асал таркиби жадвалда кўрсатилган. Таркиби буйича кора асал гул асалидан фаркланади ва декстрин моддаси хамда минерал
тузлардан калий бир оз ортикча БУлади                                                                                                                                              Гул асали ва қopa асал (пад асали) таркиби.

Гул асали Қора асал (пад асали)
%Хисобида жами ташкил этиладиган қандлар 75 68
Фруктоза 39 37
Глюкоза 36 31
Сахароза 2 4
Декстринлар 3,5 11
Азотли моддалар 1,2 гача 3,5
Кул 0,17 0,7