Паррандачилик учун бизнес режа

«ПАРРАНДАЧИЛИК» ЛОЙИХАСИНИНГ

БИЗНЕС-РЕЖАСИ

 

 

 

 

 

__________________ тумани–20_____ йил

Якка тартибдаги тадбиркор
_____________________________тугрисида
 маълумот

 

 

Якка тартибдаги оилавий тадбиркор  ________

 

Паспорт маълумотлари:

 

_________________

 

Якка тартибдаги тадбиркор манзилгохи: _______– тумани  .

 

Хисоб раками

Бойсун тумани _____ банк булими

Х/р ______________

МФО  ________

ИНН:  ___________

 

 1. ЛОЙИХАНИНГ АСОСИЙ МАКСАДИ ВА ЙУНАЛИШЛАРИ.

 

Паррандачилик фаолиятини амалга оширишдан максади халкимизни тухум ва пархез товук гушти билан таъминлаш ва ахолини ушбу махсулотларга эхтиёжларини янада кондиришдан иборат.

Лойиханинг умумий киймати 20 000 000 сум,  хужаликга 3000 000 сум банк хисобидан ажратилиб, кредитни кайтарилиши 3 йилга хар йили уртача 5 фоизга режалаштирилмокда. Тадбиркорнинг асосий максади 2000 бош товук сотиб олиб,  бокиб, пархез товук гушти ва тухум олишни мулжалланмокда.. Ушбу махсулотлар бозорида вужудга келган шароит, яъни арзон нархдаги, юкори сифатли кишлок хужалиги махсулотларига талабнинг катталиги, бундай карорни кабул килишга асос булди.

                   Ушбу лойихани амалга ошириш, вилоятимизнинг ички истеъмол бозорини, юкори сифатли, нархи арзон, махаллий етиштиришнинг махсулотлари билан тулдириш, лойихани ижобий  амалга оширилиши натижасида олинадиган фойдани эса, ишлаб чикаришни кенгайтиришга йуналтиришга ички имконият яратиб беради.

 

 1.     ЛОЙИХАНИНГ МАКСАДИ.

 

Ушбу лойихани амалга оширишдан максад, кредит хисобидан сотиб олинадиган зотдор сермахсул «Голланд – бройлер товуги»ни сотиб олиб, тухум ва пархез  товук гушти махсулотларини етиштиришни ташкиллаштиришни асослашдир. Етиштириладиган пархез товук гуштини ва тухум  махсулотларига талаб жуда катталигини хисобга олган холда бозорга олиб чикиб сотиш режалаштирилмокда.

Лойиха ташаббускорининг лойихани амалга оширишдан максади куйидаги сабабларга кура:

– махсулот таннархининг юкори эмаслигига нисбатан капитал харажатларнинг тезда узини коплай олишлиги;

– хом-ашени етказиб берувчилар ва тайер махсулотларни сотувчи каналларнинг ташкиллаштирлиганлиги ва етарли даражада тажрибага эга эканлигидан лойиханинг максадга мувофиклигини курсатади.

Хом-ашени етказиб берувчилар ва етиштириладиган тайер махсулотларнинг потенциал харидорлари билан лойиха ташаббускорининг  уртасида, ушбу лойиха буйича олиб борилган музокаралар, уларнинг лойиха буйича хамкорлик килишга  жуда катта кизикиши ва истаги борлигини курсатди. Худудий кулай жойлашганлиги, хамда етиштириладиган тайер махсулотлар харид бозорининг кенглиги сабабли, лойихани амалга ошириш учун жуда яхши имконият яратилади.

 1. БОЗОР ВА МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦИЯСИ.

 

Кашкадаре вилояти  худуди, пархез товук гушти ва тухум махсулотлари етиштиришга мослашган ва асосий етиштирувчилар махаллий ахоли ердамчи хужаликларидир. Етиштириладиган тухум махсулотларига булган талабнинг асосий кисмини Тошкент, Самарканд вилоятлари ташкил этади. Юкорида кайд килинган хужаликларнинг етиштираетган махсулотларининг таннархи юкорилигига,  бошка вилоятларга олиб боришда транспорт харажатлари махсулот нархига кушилиши сабабдир.

Шунинг учун вилоятимизда  ички ва ташки истеъмол бозорларининг талабига, сифати жихатидан тулик жавоб берадиган  кишлок хужалиги махсулотларини етиштиришни купайтиришни ташкил этиш максадга мувофик булади.

Дехкон хужаликларнинг ракобатга кучлилиги томони, биринчи навбатда бозордаги талабнинг узгаришига тезда мослашиш хусусиятининг умумийлиги билан белгиланади. Юкорида кайд этилган хусусиятга кура, амалга ошириладиган лойиханинг, биринчи навбатда, тушаетган талабга караб, етиштириладиган махсулотлар  киска муддат ичида, махсулотларни етиштиришда, ички харажатларининг пастлиги, ракобатга бардош бериш имкониятига эга булишини кафолатлайди.

 

 1. СОТИШ ПРОГРАММАСИ

 

Етиштирилган махсулотларни вилоятимизда ва бошка вилоятлар худудида жойлашган истеъмолчилар билан тугридан-тугри бозорга олиб чикиб сотиш имконияти кенгдир..

Сотиш программаси стратегияси, етиштирилган махсулотларнинг сифати, турига булган талабни хамма вакт урганиш, бозор шароитини узгаришига тезда мослашиш, хамда, юкорида кайд этилган фикрлардан келиб чиккан холда, тайер махсулотга нархнинг тез мослашувчи тактикаси белгиланади.

 

 1. ЛОЙИХА НАРХИ.

Лойиханинг умумий нархи 938600 сумни ташкил этади.

Лойихани амалга ошириш учун, лойиха ташаббускори томонидан, банкдан3000 000 сум микдорида карз маблаглари хисобидан 2000 бош товук, бозордан дон ва товук емларини сотиб  олиш режалаштирилган.

Шундан: – 10 000 000 сум – зотдор «Голланд товугига»

– 4000 000 сум –  дон ва товук емига

2.1 таблицада, лойиха  нархи аник курсатилган.

 

 Лойиханинг умумий нархи

 

Жадвал 6.1.

Уз хисобидан (сум) Банк кредити (сум) Умумий микдори (сум)
1. Жой учун 5000 000 0 20 000 000
2. Товук 0 12 000000 12 000000
3. Дон ва емга 1500 000 8 000000 6 000 000
ЖАМИ 6500 000 20 000000 20 000 000

 

Кредитнинг таъминоти сифатида ________ мол-мулкини гаровга куяди.

 

  Лойихада хисоб-китоблар учун кабул килинган кредит шартлари

 

 1. Кредит микдори –20 000 000 сум
 2. Кайтариш муддати – 3 йил.
 3. Имтиез даври – 0 ой
 4. Йиллик фоиз ставкаси – 5 %
 5. Кредитни епиш – 3-йилда ярим йиллик баъдаллар билан кайтариш.

 

 1. ИШЛАБ ЧИКАРИШ ПРОГРАММАСИ

 Ишлаб чикариш режаси.

 

Ишлаб чикариш режаси ва етиштириладиган махсулотлар номенклатураси, кредит хисобидан сотиб олинадиган емдан келиб чиккан холда тузилди. Бизнинг максадимизга кура 200 та товук тирик вани 0,710 кг,  2900 сумдан хар биттаси учун.Бокиш усули:

Товукни бокишда ва 1- йилда оиб тухум олиш ва алмаштириш  максадида, семиртириб суйиш учун куйидаги ем махсулотридан фойдаланилади.

1.Дон .                    2. Ем

Сотиб олингандан товук 7 ойлик давридан  20-30 С* температурада катъий режим остида,  тухум килиши учун максимал даражада шароит яратиб каралади. 1 – йил мобайнида 365 кун уртача хисобга олсак, битта товукдан уртача ( 7 ойда тухум (7 х 30) : 2 = 105 та  тухум олинади. Иккичи жароен, «алмаштириш» яъни янги 7 ойлик тухум килишга таер товуклар сотиб олинади, эски товуклар семириш давригача  1 ой яъни (30 кун) давом этади. Ем беришда хар бир товукга бир кунда 0,9 шартли улчов бирлигини ташкил этади,бундан куриниб турибдики бир кунда 0,085 кг тирик вазнни ташкил этади.

 1. 0,9* 30= 2,7 шартли улчов бирлиги
 2. 0,085*30=2,55 кг умумий вазни.

 

Бир кунга кетадиган емни % хисобида куриб чикамиз .

 

.№ Ем микдори % хисобида Нархи1 кг Шартли улчов бирлиги
1 Дон 30 60 18
2 Ем 70 70 47
5 ЖАМИ: 100 65

 

Шартли улчов бирлиги нархи  65 сумни ташкил килади.

    Бир йилда килинадиган  харажатлари тулик курсатилган. Жадвал 7.2

 

Харажатлар номи Сони Нархи Суммаси
1 Товук  дона 2000 2900,00 580000
2  Дон ва ем кг 2430 65 105300
3 ЖАМИ: 20 000 000

 

Жами харажатлар йилига  2741200 сумни ташкил этади.

Бошка харажатлар умумий харажатлар суммасининг 2% тенг деб олсак, унда , бошка харажатлар микдори  13706 сумни ташкил этади.

 

Солик туловлари ва чегирмалар.

 

Ойилавий тадбиркорликнинг шахсий томоркасидан олинган даромад (Призидентнинг №131 фармонига ва Узбекистон республикасининг карорининг 58 пунктига асосан )  соликдан ва бошка туловлардан озод.

 1. МОЛИЯВИЙ РЕЖА

Агар сотиб олинган товукнинг тирик вазни 0,710 кг ни ташкил килса , «Голланд товук»нинг умумий огирлиги охирги даврга келиб 3,26 кг ни ташкил этади. Бундан суйишдан чикиш тирик вазндан 60% гуштни ташкил этса 1,956 кг булади,  1 кг товук гуштини сотиш нархи 1950 сумни ташкил этади.

Бир циклда лойиха ташаббускори томонидан  бир йилда 391,2 кг гушт етиштирилади.

Кейинги жадвалга  биз янада очикрок куриб чикамиз.

 

Фойда бир йил учун

Жадвал  8.1

Сотиладиган махсулотлар номи Микдори Донаси Нархи Суммаси
1  Пархез товук гушт Кг 391,2 1950 762840
2 Тухум Дона 21000 40 840000
  ЖАМИ       1602840

 

Йилига умумий даромад:    1602840  сумни ташкил килди.

 

Банк кредитини  фоизи билан кайтариш  схемаси.

 

Жадвал  8.2

 

Кайтариш даври Кредит суммаси Кредит фоизи 5% Кредитни кайтариш суммаси Умумий

Тулов суммаси

1 0 йил 680000 0 0 0
2 1 йил 680000 34000 0 34000
3 2 йил 680000
1 кв 2 кв 3кв 4 кв
8500 8500 8500 8500
680000 634000
  ЖАМИ 0 60000 20000000 20000000

Молиявий   режа  схемаси

Жадвал  8.3

Курсаткичлар номи 1 йилликда (сум) 2 йилликда (сум)
1 Пул тушуми 1602840 1602840
2 Харажатлар 938600 938600
3 Даромад 664240 664240
4 Кредитнинг фоизи 34000 34000
5. Бошка харажатлар 54824 54824
6 Соф фойда 575416 575416
5 Кайтариладиган кредит суммаси 0 20000000

2  йил даврда  хужалик 1150832 сум соф фойда билан чикади. Ушбу фойдадан банкнинг карз суммаси 20000000 сум кайтарилгач, лойиха ташаббускори ихтиерида  470832 сумлик товук ва 105300 сумлик ем   колади.

 1. ХУЛОСА.

Ушбу лойихани такдим этишдан олдин, лойиха ташаббускори томонидан, вилоятимиз, республикамиздаги пархез товук гушти ва тухум сотилаетган бозорлар ахволи урганилди ва  лойихани амалга оширишда таъсир курсатадиган хамма факторларни эътиборга олиб, чукур тахлил этилди.

Келтирилган молиявий курсаткичлар натижалари, хамда тухум ва пархез товук гушти Карши шахрининг бозорларидаги нархларнинг урганилиб,  ички бозордаги шароитни ва мумкин булган хатарлар ва бошка факторларни эътиборга олиб килинган тахлил натижасида лойихани амалга оширишда, лойиха ташаббускори томонидан курсатилган барча тадбирларнинг самаралилиги ва хаетийлиги тугрисида хулосага килинади.

Ушбу лойихани амалга оширилиши, лойиха ташаббускори фикрини хаетга татбик этишга,хамда Республикамизда олиб борилаетган иктисодий ислохатларга уз улушини кушишга имкон яратилади.

  «Тасдиклайман»

  Якка тартибдаги тадбиркор

 

 

kyru_nesyshki

Бизни телеграмм гурухларимизда ҳам кузатиб боринг!