РАПС

Халқ хўжaлигидaги ахамияти. Рапс ўсимлиги ис­тикқбоилл мой берувчи ўсимликлардан биридир. Унинг ўрўғида 30-35 фоиз мой бор. Рапснинг дастлаб яра­тилган навлари ўрўғларида хайвон организмлари          учун зарарли булган эуреук кислотаси бор булган. Ана шу модда рапс кунжарасига аччикқ ёқимсиз таъм бериб туради. Хозирги кунда яратилган рапснинг навларида бу эарарли модда жуда кам миқдорда. Бир гектар ерга рапс экилганда 10 Ц мой ва 5 ц оқсил олиш мумкин.
Рапснинг чала қурийдиган мойи озиқ-овқат, поли­графия ва тери ошлаш саноатида ишлатилади.            Бундан ташқари рапс мойи лак бўёқ ва каучук олишда, тўқи­ мачиликда сунъий матолар ишлаб        чиқаришда  қўлланилади

Етиmтириm усули. Алмашлаб экишда карамгулли­лардан бошқа усимликлар, рапс учун ўтмишдош             була олади. Рапс ўтмишдош усимликларга унча талабчан эмас. Рапсни Узидан кейин 4-5 йилдан кейин қайтариб экиш мумкин, булмаса касаллик ва зараркунандалари қўпайиб кетади. Рапс экиладиган        ерларни кузда 27-30 см чу­қўрликда хайдаб, гектарига 20-25 т гунг ва 30-35 кг фосфорли ўmтлар       солинади. Кузги рапсни имкони борича эртароқ экиш лозим, чунки 7-1 О та барг чиқарган пайтда қишки совўқлapга чидамли бўлади. Агарда экиш муддати кечикса, усим­лик узи учун зарур булган озуква моддаларини хужайра ширасида туплай олмагани учун халок бўлади.
Кузги рапс асосан кенг қаторлаб экилади, тор қатор­лаб экиш хосилнинг пасайишига олиб келади. Рапс    қатор оралари ишланадиган усимлик, айниқса, мой олиш учун экилганда уни 2-3 марта культивация      қилиб жўяк тор­тилади, культивация билан бирга қатор оралари озиклантирилади. Эрта бахорда       гектарига 30 кг азот, 45 кг фосфорли ўғит берилади. Озикқлантириш бир маротаба утказилади. 1 т ўрўғ  учун  N -50-60,   Р2О2  25-30, к2О – 40-60, CaO-40-70 кг талаб қилинади.
Кузги рапснинг экиш меъёри гектарига 10-12 кг. ўрўғ яхши текисланган тупроқларга 2-3 см чўқўpлик­да экилади. Октябрь ойи қўрўк; келса, рапс ўрўғларини қўрўк; тупроққа экмасдан, ерни аввал сyғoриб, сўнг
экишга тайёрлаш керак.
Кузда хаво иликқ келиб, бегoна ўлар униб чиқса албатга бир марта культивация қилиш зарур, бу билан
бегона ўрўғлардан далани тозалашга хамда ўсимлик­ нинг ривожланиши учун кулай шароит яратишга эришилади.  Умуман, рапс ўрўғини Узбекистоннинг қўрўқ иқлимида икки фазада йиғиштириш лозим.    Аввал унинг пишиб етилмаган уруғлари билан ўсимлик ўриб, хир­монга тўпланади ва кейин тоза пишиб етилгандан сўнг янчиб олинади. ўрўғнинг намлиги 10-11 фоиздан ошмаслиги ке­рак.
Бахорги рапс жуда кам экилади. Узбекистонда рапс асосан кузда экилганда жуда яхши самара беради.        Кўк поя хосилдорлиги гектарига 320-350 Ц, уруғлари 25-27 Ц ни ташкил этади.