Резавор боғлар ва кўчатзорларни ҳудудий ташкил этиш

Картинки по запросу ягоды

Боғдорчилик ва узумчиликнинг аламияти.
Боғ ва токзорлар ахолини кимматли озиқ-овқат махсулотлари бплаи меваларни қайта ишловчи саиоатни эса хом ашё билан таъмнилайди. Мева. резавор мева ва узум фақат янги холида эмас, балки куритилган, мўзлатилган» ва коисервалаиган холда хам истемол қилинади .Улар кимматли витамина турларга бой. Боғлар шунингдек, асал олннадиган жой хамдир
Ахолини йил давомида янги мевалар билан яхши таъмнилаш учун мевалар этиштиришни интенсивлаштириш, нидустриал асосидагийирик, ихтисослаштирилган боғдорчилик ва узумчилик хўжаликларни кўпрок ташкил этиш; кўчатларнинг нав составини яхшилаш қишки навларни салмопши кўпайтириш; резавор мевалар билан баид бўлган майдонларни кенгайтириш хисобига боғдорчилик ва узумчиликни бундан буэи янада ривожлантириш зарурлиги кўрсатилган.
Боғдорчиликни ривожлантиришни асосий юли—бу уни иччил интенсивлаштириш, коитсеитратсиялаш ва ихтисослаштириш, мехапизатсияпи, химияни, сугъоришни, угъитларни кенг қўллаш, барча кўчатларни нав состанини яхшилаш меҳнатни ташкил этиш ва хақ тулашни илгъор усулларни кенг қўллаш асосида мева ва резавор – меваларни сифат кўрсаткичларни яхшилаш хамда хосилдорлигини оширишдан иборатдир.
2. Мева-кўчатзорлар ва узум кўчатзорларни худудий ташки1 угил.
Мева ва резавор. Мева ўсимликлари кўпайтириладиган жой мева-кўчатчори деб аталади. Кўпайтириш усулларига кура, мева кўчатзори қўйидаги бўлимлардан иборатбўлади.
Кўпайпшриш далалари. Бу далалар икки участкадан ибора) оулади: 1).пайваидтаглар (уруг кўчатлар) участкаси. Бу участкада уругли мези ва турларининг уруг кўчатлари етиштирилади;
2) каламча эқиладиган участка. Бу участкага бехи, аиор, аижир навларпни кўпайтириш ва вегитатив усулда кўпайтириладиган пайваидтаглар етиштириш учун кўчат ўтказилади.
Шакл бериш далалари. Бу далалар хам икки участкадан иборат бўлади; 1) Кўчатзорни бирничи даласи бўлиб, бу далага уругли ва донакли меиаларий уруги эқилади ва пайваидтаглар участкасида устирилган уругли меваларни уруг кўчатлари ўтказилади. Уругдан шу йили кукарган кўчатлар хам, кўчат кмлиб устирилган уруг кўчатлар хам ўсишнинг бирничи йилида (августда ва сенглбр бошида) пайваид қилинади. Олчанинг илдиз бачқилари хам шу далага ўтказилади; 2).Кўчатзорларни иккничи даласи ёки пайваидлаиган кўчатлар усадиган дада. Бу жой ўтган йили кўчатзорни бирничи даласи бўлиб, маданий ўсимликларни бир яшар кўчатлари бокка утказишдан олдни шу жойга устирилган эди.
Пайвандлаш учун навда килинадиган боғ. Бу боғ қўйидагилардан иборат:
– Кўчатзорнинг бирничи даласи бўлиб, бу далага уругли ва донакли меиаларни уругини эқилади ва пайваидтаглар участкасида устирилган уругли меваларни уруг кўчатлари ўтказилади. Уругдан шу йили кукарган кўчатлар хам, кўчат қилиб утказилган уруг кўчатларида хам ўсишнинг бирничи йилида (августда ва сеитябр бошида) пайваид қилинади.
– Кўчатзорни иккничи даласи ёки пайваидлаиган кўчатлар усадиган да;1а. Бу жой утган йили кўчатзорларнинг бирничи даласи бўлиб, мадапий ўсимликларнинг бир яшар кўчатларнинг бокка утказишдан олдни шу жойга устирилган эди.
– Пайваидлаш учун навда олинадиган богъ. Бу боғ қўйидагилардан иборат:
1 ).Пайваид қилиш учун навда ёки каламча олинадиган боғ;
2).Пайваидтаглар уруги етиштириладиган боғ;
3).Пайваидлаш учун навда олинадиган ва ўз.илдизи билан (мустақил) усадиган ўсимликлар боғи.
Бу боғ резавор-мева плантацияларида – кулпной, малина, вегитатив усулда кўпайтириладиган пайвандтаглар -парадиско, дусен ва хоказолар экилган участкалардан хамда ток , анжир, анор ўсимликларидан назда олинадиган участкалардан иборат бўлади.
Декаратив дарахтлар бўлими. Бу бўлимда урмон дарахтларининг кўчати етиштирилади. Бу кўчатлар боғларни химоя қиладиган ва шамол кучини камайтирадиган ихота дарахтзорлари барпо қилиш, қўргъонлар ва Юлларни кукаламзорлаштириш учун ишлатилади. Бу бўлимга яна парк ва кучаларни безатишда фойдаланиш учун хар хил бута ўсимликлари ва гуллар хам эқилади.
Кўчатзор умун жой танлаш. Мева ўсимликлари ёш вактида яхши шароитда устирилиши керак. Шуни назарда тутиб. Кўчатзор барпо қилиш учун текис ва донм сув оқиб турадиган ерларни танлаш лозим. Кўчат кўпайтириш далалари, вегетатив усулда кўпайтириш участкалари, резавор-мева плантациялари ва кўчатларга шакл бериладиган далалар учун энг яхши унумдор ерларни ажратиш зарур .Бу дала ва участкалар қишлоқ ва юлларга якни бўлса, кўчат етиштириш анча арзонга тушади. Пайванд қилиш учун новда олипазиган боғларни ўзоқ участкалардаги, унимсизрок ерларда барпо қилса хам бўлади.
Мева кўчатзорлар бўлимлари кварталларни майдони тавсия этилган миқдорда катта-кичиклиги 50хЗООм, 100х200м (1,5-2,0га), кўчат эқиладиган бўлимларда 100х400м, 150хЗООм (4,0-4,5га). Бу масофалар майдони кўчатзорлар кварталининг катта-кичиклигига богълиқ. Бу бўлиши мумкни 0,5-1,0 га дан ёка 8,0-12 гача.

Бир йилга мулзкалланган 200 минг туп кўчат тайёрлаб жиладигни мева кўчатзорларни ташкил қилиш лойихасининг чизмаси

Бўлим: а) экин майдони, б) кўчат қилиб экилган дарахт , в) пайвантаглар уругъи етиштириладиган майдон, 1-1У участка кварталлари номери, 1-клеткалар, 2-ихота дарахтлари, 3-сугъориш шохобчалари, 4-айланма йўл, бурум чизигъи, ва дала юли, юллар, 5-хўжалик ички, 6-кварталлараро, 7-клеткалараро, 8-пийодалар учун, 9-трубалар ва кўприклар, 10-қаторлар юналиши.
Экин майдони бўлимларида клеткалар эни 25-40м қилиб олинади. Хамда 1-2м.ли йўлча колдирилган холда олинади.

Бир йилга хисобланган 150 минг туп кўчат таерлаб эқиладиган узум кўчатзорини ташкил қилиш лойихаси ни чизмаси.
а) кўчат қилиб экилган токзорлар, б) пайваидтаглар бўлими, 1-1У-участка кварталларни иомери, юллар: 1-кварталлараро, 2-пайваитаглар бўлими орасидаги, 3- клеткалар орасидаги, 4-ихота дарахтлари, сугъориш шахобчалари, 6-қаторлар юиалиши.
Узум кўчатзори кварталларни майдони 1-2 га, қаторлар ўзунлиги 100 м, текис жойларда ва нотекис жойларда эса 50-75 м қилиб олинади.
3. Мева, резавор-мева ва узум етиштиришни кўпайтириш ва таниархнии пасайтириш резервлари.
Мева, резовор-мева ва узумни ялпи хосилини кўпайтирувчи тадбир -уларни етиштириш ва қайта ишлашни саиоат усулини кенг ривожлантиришдан иборатдир. Хозир мамлакатимизда мева, резавор-мева махсулотлари хамда узум етиштиришни қайта ишлашни ва реализация қилишни бирга кушиб олиб борувчи йирик богъдорчилик ва узумчилик корхоналари ташкил этилмоқда (коитс.заводлари).
Боғдорчилик махсулотларни кўпайтириш ва унинг таннархини пасайтиришга оид мухим тадбирлар я‘ни қўйидагилардир:
1). Дала экинлари учун ноқулай бўлган ерлар (нишабликлар, жарлар)дан кенг фойдаланган холда мевачиликни табий иқтисодий зоналар бўйича планли жойлаштириш;
2). Боғ ва токзорларда агро техника тадбирлари комплексини изчил амалга ошириш;
3). Боғдорчилик махсулотини траиспортга ортиш ва тушириш хамда саклашни яхшилаш;
4). Кўчатларни ратсиоиал равишда зич жойлаштириш; 5).Пакана дарахтли боғларни кўпайтириш. Узум етиштиришни кўпайтириш ва арзоилаштиришни асосий тадбирлари:
Ихтисослаштирилган хўжаликларни ташкил этиш.
Яхши, хосилдор навларни таилаш, сифатсиз навларни бартараф этиш.
Кўчатзорлар ташкил этиш, қатор ораларига кўзги ишлов бериш, кўчатларни кишда кумиш(температураси паст бўлган зоиаларда).
Ўғит солиш, суғориш, зараркуиаида ва касаликлардан химоя қилиш.
Боғларнинг катта-кичиклиги, боғ ва узумзорлар учун ер участкаси
танлаш.
Катта боғлар энг кўп иқтисодий самара беради. Бундай боғларда энг унумли машина ва қуроллардан анча рационал фойдаланиш, мехнатни, суғоришни ташкил этишнинг профессив формаларни кулланиш мумкин ва х.к.
Боғлар хўжалик марказларидан, хўжалик ишчиларининг турар жойларидан 1,5-4км дан ўзок бўлмаган масофаларда жойлаштирилади. Оптимал хажмдаги боғдорчилик хўжаликлари 3 тадан 5 тагача бўлнимага, шу жумладан 3 гадан 4 тагача боғдорчилик, хар бир бўлнима эса 3 тадан то 5 тагача мева ва резавор-мева кўчатлари бўлган ўртача 80-100 га майдонли богъдорчилик бригадаоига эга бўлиши керак .Бўлнимадаги боғларнинг умумий майдони 300-500га,б/гуи хўжалик бўйича эса 700-1500га ни ташкил этади.
Боғ учун ер участкаси танлаш. Боғ ёки токзор учун ер участкасини агроном. ер тўзувчи, тупроқшуиос ва бошқа мутахасислардан иборат составдар. комиссик танлайди.Участкани топографик сиёмка қилиш ва тупроқни текшириш ўтказилади. Агар ер участкасини сугъориш ёки текислаш,ёхуд террасировка қилиш лойихаланаётган бўлса,у холда албатта хар 0,2 ёки 0,5 метр масофада горизанталлар утказиш билан вертикал сйўмка қилинади. Боғ учун жануби-гъарб ва г/арб томон нишаблиги 5-8 градус бўлган, еруг яхши тушадиган ва исийдшан, шимолдан эсадиган совуқ ва кучли хамда шаркдан эсадиган қуруқ шамоллардан химоя қилниган участкаларни ажратиш мақсадга мувофиқдир
Релефи механизация ёрдамида ишлов бериш хамда резавор меваларни ортиш жунатиш учун қулай бўлиши керак. Боғ учун хосилдор, етарли даражада намликка эга бўлган ва хаво утказувчан ерлар; токзорлар учун тоғли-шагъалли тупроқлар хам ярайди. Боғларни ахоли яшайдиган жойларга , темир ёки тош йўллар, сув манбаларига якнироқ жойлаштириш иқтисодий жихатдан мақсадга мувофикдир.
Боғ худудларни ташкил этиш. Боғ ва мевазорлар кварталларга, бригада участкаларига ва бўлнималарга бўлинади. Шунингдек, дарахт кўчатлари, суғориш шохобчалари, йўллар ва бригада шийпонлари хам жойлаштирилади.
Мева ва резавор-мева кўчатларни экишдан 1-2 йил олдни кварталларга мева кўчатларни шамолнинг зарарли та‘сиридан химоя қилувчи дарахтлар палоса қилиб эқилади. Баландлиги 17-20 м бўлган химоя қилувчи дарахт кўчатлари шамолнинг тезлигини 40-50 % га камайтиради, гармсел гшйтидг. >сп 150-200 м масофадаги хавонинг нисбий намлиги 35-40% га оширади. Хпмоя килувчи кўчатларнинг ижобий та‘сири 500-600 м масофагача етади.
Кварталларнинг хажми қўйидагича бўлиши тавсия этилади: текис релефли йирик боғларда (200-300га ва ундан хам ортик) кварталлар ўзунлиги 500-600 м вп эни 200-300 м бўлгани холда 15-20 га қилиб ажратилади; ўртача ва унча катта бўлмаган боғларда (50-100га) ёки анча нишаб ва очик жойлардаги боғларда ўзунлиги 400-500 м ва эни 200-300 м бўлгани холда 8-12 га қилиб ажратилади; шамол айниқса кучли бўлган раёилар ва шамол урувчи еи багирларда – ўзунлиги 300-400 м ва эни 150-200 м бўлгани холда 5-8 га; резавор-мевазорларда у.уиллги 300-400 ва эни 150-200 м бўлгани холда 4-5 га, кам корли қаттиқ қишли раёнларда земляниқа эқиладиган майдон 2-3 га қилиб ажратилади.
Токзорларда кварталлар ўзунлиги 600-1000 м , эни 200-300 м бўлгани холда 15-25 га қилиб ажратилади.
Боғ ва токзорларнинг ташки чегаралари (четлари) га баланд буйли дарахт навларида 2-3 қатор қилиб химоя палосалари эқилади. Дарахт палосаларидаги дарахтлар орасидаги масофа 1,2-2 м дарахт қаторлари орасидаги масофа оса 2,5-3 м бўлиши лозим. Боғ ва токзор ичидаги юл тармоқлари химоя палосалари буйлаб жойлаштирилади.
 Магистрал (асосий) юлларнинг эни 7м, квартал ораларидаги юлларнинг эни эса 5 м гача бўлиши лозим.
5.Резавор-меваларни экишнинг ташкил қилиш.
Ўрта Осиёнинг сугъориладиган раёнларида реза-мевазорлардан кенг тарқалгани земляниқа. Земляниқа экини кўп мехнат талаб қиладиган жин хисобланади. Шунинг учун хўжалик марказларига ва шахарга яқин жойлашган ерларга экилади.
Хўжалик ички ер тузишда земляниқани етиштириш кўзда тутилган бўлса. унда унинг ташкил этишда лойиха тузиш тавсия этилади. Земляниқа экиннга махсус алмашлаб экиш жорий қилинади. Ўзбекистондаги хўжаликларда қўйидаги алмашлаб экиш тавсия қилинади. 1-йил беда, 2-беда, 1-йил земляниқа (йилнинг ярмидан кейни шудгор қилиб куйилади). 2-земляниқа, 3-земляика, 4-йил зелмяниқа, кўзги беда учун ерни хайдаш .
Хар кайси алмашлаб экиш даласи унинг катта-кичиклигига ва уч ниабатида кварталларга бўлинади. Энг қулай катталиги 2-4га (200х100 ва 200х200).Айрим
холларда кварталларнинг размери 0,25-1,0 қаторли ихота-дарахтлари хам лойихаланади. Бригада участкасини ташкил этилади унинг размери 40-50га.Бригаданинг хар бир а‘зосига 1,8-1,2 гадан земляниқани майдонига ишлаш учун туфи келади.
6.Боғдорчилик хўжаликларининг ихтисослаштиришни чуқурлаштириш.
Тажриба шуни кўрсатмоқдаки йирик ихтисослашган боғдорчилик ва узумчилик хўжаликлари ташкил этиш иқтисодий жихатдан мақсадга мувофикдир.
Боғдорчилик хўжаликларни ихтисослаштиришнинг оптимал даражаси шундай бўлиши керакки. Бунда боғдорчилик хиссасига хўжаликда етиштириладиган товар махсулотининг 80%га ва ундан хам кўпрогъи тури келиши керак. Боғдорчилик учун қулай шароит бўлиб, ер кам бўлган жойларда бир тармоқли боғдорчилик хўжаликлари ташкил этилади. Бир тармоқли богъдорчилик хўжаликларида ишчи кучидан бир текис фойдаланиш учун мевали экинларни парвариш қилиш, сугъориш, гуиг солиш, хосилни йигиштирио олиш ишини турли мудатларда утказишни талаб килувчи сортлари жуда сничиклаб таиланади. Киш даврида меваларни қайта ишлаш ташкил этилади.
Ихтисослаштирилган богъдорчилик хўжаликлари бир қатор ишлаб-чиқариш типларига бўлинади:
Меваларни кўпрок марказларга чиқариш учун етиштириладиган хўжалик/.ар; (хўжаликларда заводлар).
Мевазорларининг салмоги ортирилган шахар четида бўлган хўжалик типи:
Мева коисерва (ўрик, олхури, шафтоли, олча, гилос) ва резавор хул .1.ъс:. (земляниқа, смороднина, шунингдек бехи) зоиаларидаги хўжаликлар;
Махсулотлари комбниатсиялаштирилган истемолга мулжаллаиган хўжаликлар;
Жанубий раёидаги пакана дарахтли богълар кўпрок бўлган хўжаликлар;
Мева кўчатлари етиштириладиган хўжаликлар;
Боғ узумчилик типидаги хўжаликлар;
Узум- богъдорчилик типидаги хўжаликлар.
Богъдорчилик тармогъи ривожланиши билан ишлаб чиқаришимш ихтисослашувини чуқурлашуви амалга оша боради.